Obsah tejto web stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

MAĎARSKÍ A SLOVENSKÍ LESNÍCI PRE VČELY

Projekt je zameraný na prinavrátenie prírodného a kultúrneho dedičstva - včelárskej tradície medzi činnosti lesníkov v okolí Topoľčianok a maďarskej Tatabánye. Včely patria medzi pôvodných obyvateľov lesa a v minulosti bolo samozrejmé, že lesníci mali včelstvá a venovali sa aj včeláreniu. Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Topoľčianky až do roku 1991 vlastnil 170 včelích rodín. Neskôr v roku 2013 rovnako Vértesi Erdő Zrt. obnovilo včelárenie v rámci maďarských štátnych lesoch.

Tento projekt ponúka riešenie na obnovenie včelárskych tradícií a je to aj spôsob obnovenia pozitívneho vplyvu včelárstva v regióne so značným vplyvom na poľnohospodárstvo. Projekt má žiadúci vplyv aj na formovanie mládeže, pretože môže v nej prebudiť záujem o včelárenie. Na slovenskej aj maďarskej strane sa vybudujú vzorové terénne včelnice, kde záujemcovia môžu pozorovať život včiel a prácu profesionálnych včelárov. V Topoľčiankach vznikne vzorová spracovňa včelích produktov, skanzen, včelárska enviroučeb ňa a v Tatabányi vznikne okrem ukážkového závodu na výrobu medu a včelieho vosku aj včelárska enviroučebňa. Zákonitosti a život včielb ude môcť mládež spoznávať na vyučovacích hodinách, vzdelávacích prednáškach a dospelí formou prednášok a v rámci kurzov. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o včelárstve, rozvoj biodiverzity a popri tom aj formovanie postoja mládeže a odovzdávanie si vedomostí o tejto kultúrno-prírodnej hodnote – včely a včelárstvo pre celé ľudstvo a budúce generácie.

PREDSTAVENIE LESY SR, š.p.

LESY Slovenskej republiky, š. p. je strategickým štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. Prvoradým cieľom činnosti štátneho podniku LESY SR je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a plnenie verejnoprospešných funkcií. Podnik obhospodaruje 886.316 hektárov lesov naprieč celým Slovenskom. Odštepný závod Topoľčiankysa okrem lesníckych činností úspešne venuje aj záchrane chovu zubra hrivnatého, správe chráneného historického parku a poľovníckeho zámočku v Topoľčiankach. Ďalej realizuje obnovu tradície včelárstva v lesníctve.

PREDSTAVENIE VÉRTESI ERDŐ ZRT.

Naša spoločnosť obhospodaruje približne 46.000 ha lesných pozemkov v oblastiach pohorí Vértes a Gerecse, ako aj vrchov Császár Hegyalja a oblasť Bakonyalja. Naše lesné porasty vykazujú veľmi rozmanitý obraz, od južných Vértešských sub-stredomorských kríkových porastov až po severné bučiny a rovinné a pahorkatinné ceriny. Nachádzajú sa tu všetky druhy domácej raticovej zveri. Rozmanitá fl óra ponúka veľmi priaznivé možnosti na včelárenie, preto v roku 2013 naša lesnícka fi rma založila včelársku farmu v Csákvári. Vďaka skúsenostiam a vhodným prírodným podmienkam radi poskytneme naše vedomosti, aby verejnosť v čo najširšom merítku mohla spoznať svet včelárstva.

SPRÁVY

Včelársky deň

Včelársky deň a XVIII. Sthil Národná drevárska súťaž – regionálne semifinále v Császár – 15. jún 2019. Včelársky deň sa konal v rámci programu INTERREG V-A SK-HU FORESTERS AND BEES SKHU / 1601 / 1.1 / 002. V rámci Včelárskeho dňa sa takmer 100 detí zúčastnilo rôznych programov. Deti mali k dispozícii rôzne hry, maliarsky kútik, vzdelávacie programy, skákací hrad, košíkovú hojdačku, ukážku pravidiel cestnej premávky, výstavu strojov, ale aktívne sa zúčastňovali aj na programových bodov.

Svetovy den vciel

Ľubľana, 20. máj 2018 – Pri príležitosti prvých osláv Svetového dňa včiel zorganizovala v Ľubľane Slovinská republika medzinárodnú ministerskú konferenciu o dôležitosti včiel a iných opeľovačov pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť. Slovenskú republiku zastupovala vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

úvodná tlačovka

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Vértesi Erdő Zrt., ako partneri projektu „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“ (SKHU/1601/1.1/002), realizovaného v rámci Programu spolupráce INTEEREG V-A Slovenská republika-Maďarsko srdečne pozýva zástupcov tlače a ostatných záujemcov na úvodnú tlačovú konferenciu projektu.

Kontakt

Vedúci prijímateľ

Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63.

Miesto realizácie projektu

SK: Topoľčianky, Žikava
HU: Szomód, Vértestolna

Hlavný cezhraničný prijímateľ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
Odštepný závod Topoľčianky