Obsah tejto web stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

MAĎARSKÍ A SLOVENSKÍ LESNÍCI PRE VČELY

Projekt je zameraný na prinavrátenie prírodného a kultúrneho dedičstva - včelárskej tradície medzi činnosti lesníkov v okolí Topoľčianok a maďarskej Tatabánye. Včely patria medzi pôvodných obyvateľov lesa a v minulosti bolo samozrejmé, že lesníci mali včelstvá a venovali sa aj včeláreniu. Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Topoľčianky až do roku 1991 vlastnil 170 včelích rodín. Neskôr v roku 2013 rovnako Vértesi Erdő Zrt. obnovilo včelárenie v rámci maďarských štátnych lesoch.

Tento projekt ponúka riešenie na obnovenie včelárskych tradícií a je to aj spôsob obnovenia pozitívneho vplyvu včelárstva v regióne so značným vplyvom na poľnohospodárstvo. Projekt má žiadúci vplyv aj na formovanie mládeže, pretože môže v nej prebudiť záujem o včelárenie. Na slovenskej aj maďarskej strane sa vybudujú vzorové terénne včelnice, kde záujemcovia môžu pozorovať život včiel a prácu profesionálnych včelárov. V Topoľčiankach vznikne vzorová spracovňa včelích produktov, skanzen, včelárska enviroučeb ňa a v Tatabányi vznikne okrem ukážkového závodu na výrobu medu a včelieho vosku aj včelárska enviroučebňa. Zákonitosti a život včielb ude môcť mládež spoznávať na vyučovacích hodinách, vzdelávacích prednáškach a dospelí formou prednášok a v rámci kurzov. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o včelárstve, rozvoj biodiverzity a popri tom aj formovanie postoja mládeže a odovzdávanie si vedomostí o tejto kultúrno-prírodnej hodnote – včely a včelárstvo pre celé ľudstvo a budúce generácie.

PREDSTAVENIE LESY SR, š.p.

LESY Slovenskej republiky, š. p. je strategickým štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. Prvoradým cieľom činnosti štátneho podniku LESY SR je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a plnenie verejnoprospešných funkcií. Podnik obhospodaruje 886.316 hektárov lesov naprieč celým Slovenskom. Odštepný závod Topoľčiankysa okrem lesníckych činností úspešne venuje aj záchrane chovu zubra hrivnatého, správe chráneného historického parku a poľovníckeho zámočku v Topoľčiankach. Ďalej realizuje obnovu tradície včelárstva v lesníctve.

PREDSTAVENIE VÉRTESI ERDŐ ZRT.

Naša spoločnosť obhospodaruje približne 46.000 ha lesných pozemkov v oblastiach pohorí Vértes a Gerecse, ako aj vrchov Császár Hegyalja a oblasť Bakonyalja. Naše lesné porasty vykazujú veľmi rozmanitý obraz, od južných Vértešských sub-stredomorských kríkových porastov až po severné bučiny a rovinné a pahorkatinné ceriny. Nachádzajú sa tu všetky druhy domácej raticovej zveri. Rozmanitá fl óra ponúka veľmi priaznivé možnosti na včelárenie, preto v roku 2013 naša lesnícka fi rma založila včelársku farmu v Csákvári. Vďaka skúsenostiam a vhodným prírodným podmienkam radi poskytneme naše vedomosti, aby verejnosť v čo najširšom merítku mohla spoznať svet včelárstva.

SPRÁVY

Svetovy den vciel

Ľubľana, 20. máj 2018 – Pri príležitosti prvých osláv Svetového dňa včiel zorganizovala v Ľubľane Slovinská republika medzinárodnú ministerskú konferenciu o dôležitosti včiel a iných opeľovačov pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť. Slovenskú republiku zastupovala vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

úvodná tlačovka

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Vértesi Erdő Zrt., ako partneri projektu „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“ (SKHU/1601/1.1/002), realizovaného v rámci Programu spolupráce INTEEREG V-A Slovenská republika-Maďarsko srdečne pozýva zástupcov tlače a ostatných záujemcov na úvodnú tlačovú konferenciu projektu.

Kontakt

Vedúci prijímateľ

Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63.

Miesto realizácie projektu

SK: Topoľčianky, Žikava
HU: Szomód, Vértestolna

Hlavný cezhraničný prijímateľ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
Odštepný závod Topoľčianky